------------ Cool is Better © 2010
Algemene voorwaarden

Algemene aanbiedings-,verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Cool is Better - te Oisterwijk
Cool is Better is onderdeel van Falco Motorsport. Hierna noemende Cool is Better.

Geregistreerd bij Kamer van Koophandel Tilburg onder nummer 17271690

Algemeen: Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
Cool is Better heeft het recht haar aanbiedings-, verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden ten allen tijden te wijzigen.
Voor de gevolgen van druk- en/of typfouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Artikel 1 - Toepasselijkheid
    a.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, verkoop- en andere overeenkomsten, alsmede op de uitvoering daarvan, betreffende door Cool is Better aangeboden, verkochte en vervaardigde producten met derzelver onderdelen, hierna verder   aangeduid met ,producten,.
     b.    Waar hierna verder van ,verkoper, respectievelijk ,koper, wordt gesproken, wordt hieronder verstaan dan wel mede verstaan een medewerker of de bedrijfsleiding van Cool is Better als verkoper of leverancier of welke andere hoedanigheid ook, respectievelijk de aspirant koper, koper; ontvanger en in het algemeen de mede contractant van Cool is Better.
     c.    Waar hierna van ,verkoop, respectievelijk ,koop, wordt gesproken, worden hieronder verstaan alle overeenkomsten op welke deze voorwaarden op enigerlei wijze toepasselijk zijn verklaard.
    d.    Een verwijzing door koper naar zijn eigen algemene voorwaarden wordt door de verkoper nadrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 - Aanbieding
    a.    alle aanbiedingen van verkoper, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
    b.    Mondelinge mededelingen zijn voor verkoper niet bindend, tenzij door hem binnen 14 dagen na het doen van de mededelingen schriftelijk bevestigd.
    c.    In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven, technische gegevens e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door verkoper ondertekende opdrachtbevestiging/factuur.
    d.    Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

Artikel 3 - Totstandkoming koopovereenkomst
    a.    In geval de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door de koper, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de verkoper. Onder schriftelijk word ook verstaan het verzenden van de koopovereenkomst via e-mail of telefax alsmede internet.
     b.    Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig, indien verkoper deze binnen 14 dagen schriftelijk heeft bevestigd en koper daartegen niet binnen drie werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.
    c.    Afwijkingen met in de branche gebruikelijke en/of redelijke tolerantie bij de levering, geven aan koper geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht.

Artikel 4 - Prijzen en kosten
    a.    De prijzen van de verkoper zijn gebaseerd op de tijdens de offerte- respectievelijk contractdatum geldende hoogte van lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, prijzen van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, wisselkoersen van buitenlandse valuta en van alle andere kosten. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
      b.    Prijzen zijn berekend voor levering af fabriek, respectievelijk af magazijn, verpakt, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5 - Levertijden
    a.    De levertijd gaat in op het laatste der navolgenden tijdstippen
               1.   de dag van totstandkoming van de koopovereenkomst
               2.   de dag van ontvangst door de verkoper van de voor de uitvoering door hem van zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.
               3.   de dag van de vervulling van de formaliteiten welke noodzakelijk zijn alvorens door de verkoper uitvoering kan worden gegeven aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst.
               4.   de dag van ontvangst door de verkoper van hetgeen volgens de koopovereenkomst voor het uitvoeren door de verkoper van zijn verplichtingen uit de overeenkomst bij vooruitbetaling dient te worden voldaan. Indien tussentijdse wijzigingen in de koopovereenkomst worden aangebracht of de uitvoering daarvan wordt opgeschort door de koper, wordt de leveringstijd met minimaal de duur van de door deze wijzigingen ontstane werkzaamheden of van de opschorting verlengd. Indien aan de zijde van de verkoper vertraging in de levering ontstaat tengevolge van het niet voldoen door de koper van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen mede-werking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, wordt de levertijd eveneens minimaal verlengd met minimaal de duur van deze vertraging.
     b.    De producten gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer deze in de fabriek, respectievelijk magazijn van de verkoper of ter plaatse van oplevering gereed zijn.
     c.    De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de verkoper bestelde materialen en/of onderdelen. Indien buiten schuld van de verkoper vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
    d.    Behoudens grove schuld aan de zijde van verkoper geeft overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, de koper geen recht op vergoeding van directe of indirecte schade of op vergoeding van welke kosten dan ook, noch op ontbinding der overeenkomst, noch op niet-nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de koopovereenkomst of met deze samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, noch op het al dan niet met rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 - Risico in verband met levering
      a.    Tot de levering volgens artikel 5, sub b, heeft plaatsgevonden, zijn de producten voor rekening en risico van de verkoper. Na de levering zijn de producten voor rekening en risico van de koper.
      b.    De wijze van transport, verpakking enz. wordt, indien geen nadere aanwijzingen door de koper aan de verkoper zijn gegeven, door de verkoper in redelijkheid bepaald, zonder dat hij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt en zonder dat hij verplicht is de verpakking terug te nemen.
    c.    De verzending van de producten geschiedt steeds, dus ook indien francolevering is overeengekomen, voor rekening en risico van de koper, zelfs dan, wanneer de verkoper vordert dat de vrachtbrieven, vervoersadressen enz. de clausule voorkomt, dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender, d.w.z. de verkoper zijn.

Artikel 7 - Betaling en eigendomsvoorbehoud
    a.    Betaling van aan de verkoper verschuldigde bedragen moet geschieden voor of tijdens de aflevering, tenzij anders overeengekomen.
     b.    De verkoper heeft echter te allen tijde het recht het totaal van de door de koper verschuldigd wordende bedragen bij vooruitbetaling van de koper te vorderen. Bij bedragen boven € 1.500,-- luidt de betalingsregeling, tenzij anders overeengekomen, als volgt:
          50% bij opdracht
          50% bij aflevering
     c.    Alle betalingen zullen zonder aftrek of verrekening geschieden ten kantore van verkoper of op een door deze aan te wijzen bank- of girorekening, tenzij de te leveren goederen onder rembours worden verzonden.
     d.    De termijnen van betaling houden geen verband met de leveringen van de producten, tenzij anders wordt overeengekomen.
     e.    Indien koper niet tijdig betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft, verkoper, zonder enige ingebrekestelling het recht koper over de verschenen, nog niet betaalde termijnen een rente in rekening te brengen van 1½% per maand, onverminderd de aan verkoper verder toekomende rechten, waaronder het recht om buiten en boven de eventuele gerechtelijke kosten op de vordering vallende, buitengerechtelijke incassokosten tot maximaal 20% van het in te vorderen bedrag op koper te verhalen.
     f.    Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden voor risico, speciaal over het overgaan van risico op koper is bepaald, gaat de eigendom van het door de verkoper geleverde product eerst op de koper over wanneer al het door de koper aan de verkoper uit hoofde van levering of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de verkoper is voldaan. Koper zal mitsdien voor het hem geleverde, zolang geen algehele voldoening als omschreven heeft plaatsgehad, het risico voor alle directe of indirecte schade welke aan of door het product door welke oorzaak dan ook ontstaan, blijven dragen.

Artikel 8 - Wettelijke voorschriften
    a.    De producten zullen voldoen aan de in Nederland met betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid op de dag van totstandkoming van de overeenkomst geldende voorschriften. Mochten tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de levering respectievelijk inbedrijfstelling gewijzigde wettelijke voorschriften van kracht worden, dan zullen de desbetreffende producten zo mogelijk aan deze nieuwe voorschriften worden aangepast. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de koper. Indien een der partijen bezwaren heeft tegen de toepassing van de gewijzigde voorschriften, zal deze verplicht zijn deze ter kennis van de ander te brengen.

Artikel 9 - Garantie
    a.    Onverminderd de hierna gestelde beperkingen, staat de verkoper in voor de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door hem geleverde producten. Voor  producten die onder de garantieregeling vallen zal een garantieperiode worden afgegeven voor de duur van 12 maanden na faktuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Garantie word slechts gegeven met betrekking tot gebreken, waarvan de koper aan de verkoper direct na het bekend worden van het gebrek bij aangetekend schrijven kennis geeft en bewijst, dat zij binnen genoemde termijn zijn ontstaan uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de verkoper geleverd product. De koper is verplicht de defecte of ondeugdelijke producten franco aan de verkoper te retourneren, tenzij deze besluit dat reparatie of  vervanging op de plaats waar het product zich bevindt  zal worden uitgevoerd, in welk geval alle bijkomende kosten, zoals onder andere reis- en verblijfkosten van de monteur(s) van verkoper en transportkosten van zaken, voor rekening van de koper zijn.
    b.    De verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken, welke het gevolg zijn of mede het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift met betrekking tot aard en/of kwaliteit van geleverde producten, toegepaste materialen of constructie daarvan.
    c.    Buiten de garantie vallen beschadigingen ontstaan door niet vakkundige inbouw of handhaving, tenzij de beschadiging daarvan een gevolg is van kwaliteits- en/of constructiefouten van andere delen.
    d.    Buiten de garantie vallen eveneens alle glas- en kunstofdelen, tenzij de beschadiging daarvan een gevolg is van kwaliteits- en/of constructiefouten.  Ook vallen buiten de garantie gebreken of storingen, die geheel of  gedeeltelijk  toe te schrijven zijn aan ondeskundige of zorgloze behandeling van koper of diens personeel of derden of aan wijzigingen, aanwijzingen of reparaties door koper, diens personeel of derden aan of ten aanzien van het product verricht, respectievelijk gegeven of indien het product voor andere dan normale doeleinden is aangewend of op abnormale wijze is gebezigd, of indien de koper niet stipt de door de verkoper gegeven bedrijfs- en respectievelijk bedieningsvoorschriften is nagekomen.
    e.   De verkoper is ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen gerechtigd en verplicht om, een en ander in redelijkheid ter beoordeling door de verkoper, hetzij de desbetreffende onderdelen te vervangen en nieuwe te monteren c.q. de overeengekomen werkzaamheden opnieuw of alsnog te verrichten. Onderdelen, welke door nieuwe worden vervangen, blijven respectievelijk worden door de levering c.q. de montage der nieuwe onderdelen eigendom van de verkoper en worden aan hem door de koper franco geretourneerd.
    f.   Voor producten en onderdelen daarvan, welke de verkoper niet zelf vervaardigd heeft, wordt slechts garantie gegeven in gelijke mate en voorzover door de leverancier(s) van verkoper, garantie wordt gegeven.
    g.   Indien de verkoper om welke reden ook niet in staat is om onderdelen van producten te leveren ter vervanging van geleverde onderdelen van producten uit hoofde van de garantie, zullen – in geval redelijkerwijze mag worden aangenomen, dat de beletselen van tijdelijke aard zijn – de garantieverplichtingen worden opgeschort totdat de beletselen zijn opgeheven, terwijl beletselen van blijvende aard zijn – de verkoper de geldswaarde van de onderdelen zijnde de oorspronkelijke door de verkoper betaalde kostprijs van deze soortgelijke onderdelen van producten, zal vergoeden.
    h.   Het beweerdelijk niet-nakomen door de verkoper van zijn hierboven bedoelde garantieverplichtingen ontheft de koper niet van de verplichtingen, welke voor hem uit de verkoopovereenkomst of uit enige andere met verkoper gesloten overeenkomst mochten voortvloeien.
    i.   De hierboven bedoelde garantieverplichting van de verkoper vervalt, indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit de koopovereenkomst of uit enige andere met de verkoper gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.
    j.   Voldoening aan onze garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadeloosstelling. Cool is Better is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat of voortvloeit van wegens niet-werken of het niet behoorlijk functioneren van de bij Cool is Better gekochte of geplaatste en ingebouwde artikelen.
    k.   Ingeval aan de geleverde producten zichtbare gebreken kleven in de koper bij acceptatie van de producten heeft nagelaten deze gebreken ter stond bij de verkoper te reclameren, vervalt de hierboven bedoelde garantieverplichting van de verkoper.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid en risico
    a.   De aansprakelijkheid van de verkoper of diens leidinggevende ondergeschikte is beperkt tot nakoming van de in artikel 9 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
    b.   Behoudens grove schuld aan de zijde van de verkoper of diens leidinggevende ondergeschikte en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van de verkoper, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten.
    c.   De verkoper is derhalve ook niet aansprakelijk voor:
               -    schade die voortvloeit van een defect aan het van verkoper aan koper geleverde goederen ;
               -    beschadiging of verlies door welke oorzaak ook, aan onderdelen in of aan het voertuig
    d.   Indien de verkoper zonder de montage en/of in bedrijfstelling in opdracht te hebben, hierbij wel hulp en bijstand – van welke aard ook – verleent, geschiedt dit voor risico van de koper.
    e.   De koper is gehouden de verkoper te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waardoor de aansprakelijkheid van de verkoper in deze voorwaarden in de verhouding met de koper is uitgesloten.
    f.   Indien de door de klant bestelde goederen ongeopend worden  gewijgerd worden de verzendkosten, transportkosten en administratiekosten alsnog in rekening gebracht door Cool is Better.

Artikel 11 - Overmacht
         Onder overmacht wordt in deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden verstaan elke van de wil van de verkoper onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand of andere ernstige storingen in het bedrijf van de verkoper of diens leveranciers.

Artikel 12 - Tekeningen, enz
    a.   Alle tekeningen, afbeeldingen, catalogi en andere gegevens, welke verkoper verstrekt, blijven eigendom van de verkoper en moeten op verkopers verzoek direct aan hem worden teruggezonden.
    b.   Koper is er voor verantwoordelijk, dat deze tekeningen enz. niet worden gekopieerd of nagemaakt en/of verstrekt of te inzage gegeven aan derden.

Artikel 13 - Ontbinding
    a.   Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting hem door de overeenkomst opgelegd (daaronder begrepen de verplichting tot het afnemen van door de verkoper te leveren prestaties en/of producten), alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de koper, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de verkoper het recht om zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de met koper gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat de verkoper tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn.
    b.   Koper is in geval van deze ontbondenverklaring verplicht de verkoper volledig schadeloos te stellen. Indien de verkoper zich daartoe bereid verklaart, kunnen reeds geleverde doch kosteloos onbeschadigd terugontvangen, zaken tegen verkopers kostprijs (door verkoper aan te geven) in mindering komen. Tevens is de verkoper gerechtigd om boven zijn overige kosten en schaden voor winstderving terzake van de niet-uitvoering der overeenkomst te vorderen bedrag, gelijk aan 10% van de overeengekomen koopsommen.
   c.   Het bovenomschreven recht laat onverlet het recht van de verkoper om de uitvoering der overeenkomst op te schorten en direct volledige betaling te vorderen van al hetgeen de koper  ingevolge de overeenkomst verschuldigd is of zou worden. Daarnaast heeft de verkoper in dit geval het recht vergoeding te vorderen van de schade die hij als uitvloeisel van de opschorting en de gevolgen daarvan lijd.

Artikel 14 - Algemeen
Indien overeengekomen is in gedeelten te leveren en te berekenen, wordt ieder gedeelte voorzover niet het tegendeel uit enige bepaling voortvloeit, als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd, in het bijzonder wat betreft de bepalingen omtrent betaling en garantie.

Artikel 15 - Arbitrage
    a.   Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd -, welke naar aanleiding van de bij deze voorwaarden behorende overeenkomst  of naar aanleiding van overeenkomsten, welke daarvan het uitvloeisel mochten zijn, mochten ontstaan, zullen – behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de president der Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding uit te lokken – met uitsluiting van de gewone rechter worden onderworpen aan het oordeel van een scheidsgerecht.
     b.   Dit scheidsgerecht wordt benoemd overeenkomstig de regelen gegeven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid en –Handel te Arnhem, in doet met inachtneming van de statuten van die Raad, uitspraak.

Artikel 16 - Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koningrijk in Europa.